top of page

Privacybeleid & GDPR

SUP-conscious is een onderdeel van X-conscious.  X-conscious leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende  “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. X-conscious stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming - GDPR) na te leven. 
Persoonsgegevens die u aan X-consciouss mogelijk meedeelt zijn: uw IP-adres, uw e-mailadres (bij registratie op nieuwsbrief); tracking van gebruik van de website (via cookies); facturatiegegevens (bij het opstarten van een samenwerking).
zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
ü  Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van X-consciousom haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
ü  Het u toezenden van direct marketing en nieuwsbrieven met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden
ü  De levering en facturatie van door u aangevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.
Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan X-conscious uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven.
X-conscious gebruikt de nodige tools en principes om vernietiging, verlies, vervalsing, aanpassing, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens die we verzameld hebben te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
X-conscious zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen X-conscious en u.
Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek:
ü  Recht van toegang en inzage: u heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens.
ü  Recht van verbetering, verwijdering en beperking: u bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan X-conscious. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
ü  Recht van verzet: u beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.
ü  Recht van overdraagbaarheid: u beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
ü  Recht van intrekking van de toestemming: wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.
ü  U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, via de contactgegevens vermeld op deze website. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie. Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.
U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 2 274 48 00, commission@privacycommission.be.

bottom of page